• +90 342 3604372

Gaziantep Eğitim Fakültesi Kalite Politikası 

  • Fakültemiz bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde bugüne ve geleceğe katkı sağlayan, çağın gerektirdiği bilgi, teknoloji ve beceri donanımına sahip, sorgulayan, eleştiren, geliştiren ve yaratıcı bir düşünce anlayışı ile milli ve evrensel değerlere sadık, girişimci, özgüven ve sorumluluk sahibi, farklı kültürlerle iletişim hâlinde, sanatsal duyguları güçlü bireyler yetiştirmek,
  • Fakültemizin eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin alt yapısını güçlendirmek, eğitim-öğretim hizmetlerinde sürekli olarak gelişen ve değişen, toplumun çıkar ve gereksinimlerini karşılayan, eğitimin mesleki ve genel ilkelerine uygun bir ortam yaratmak,
  • Sürdürülebilir kalkınma, istihdam ve kariyer odaklı bir anlayışa sahip olmak,
  • Güvenli, sağlıklı, huzurlu, kalite yönetim sistemine uygun bir çalışma ortamı yaratmak,

Gaziantep Eğitim Fakültesi kalite politikasının temel amacıdır.

 

KALİTE HEDEFLERİ

 

Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek

Hedef 1- Nitelikli öğrencilerin fakültemiz bünyesinde bulunan lisans programlarını tercih etmelerini sağlamak ve bu noktada fakülte tanıtımını olumlu ve etkili yönde planlamak,

Hedef 2- Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırtmak,

Hedef 3- Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi,

Hedef 4- Disiplinlerarası etkileşimi arttırmak,

Hedef 5- Eğitimde uluslararası işbirliği ve projelerin arttırılması,

Hedef 6- Uzaktan öğretim programının daha iyi hâle getirilmesi,

Hedef 7- Erasmus, Farabi, Mevlana gibi programların gelişimini ve işlerliğini sağlamak,

Hedef 8- Eğitim-öğretim ortamında elektronik ve yazılı materyalleri çeşitlendirmek ve sayısını arttırmak,

Hedef 9- Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,

Hedef 10- Uygulama odaklı eğitim modellerinin yaygınlaştırılması,

Hedef 11- Teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması.

 

Stratejik Amaç-2 Bilimsel Araştırmaların Nicelik ve Niteliğini Arttırmak

Hedef 1- Ulusal ve uluslararası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi,

Hedef 2- Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması,

Hedef 3- Fakültede ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi,

Hedef 4- Bilimsel araştırma projelerinin teşvik edilmesi,

Hedef 5- Patent ve faydalı model sayısının arttırılması.

 

Stratejik Amaç 3- Fakülte- Okul işbirliğini geliştirmek

Hedef 1- Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin uygulama okulları ile olan bağlarını kuvvetlendirmek,

Hedef 2- Uygulama okullarındaki eğitim- öğretim çalışmalarını planlamak ve düzenli olarak kontrolünü sağlamak,

Hedef 3- Uygulama okullarıyla ortak bilimsel faaliyetlerde bulunmak.    

 

Stratejik Amaç 4- Topluma Sunulan Hizmetleri Geliştirmek

Hedef 1- Ulusal ve uluslar arası sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikleri arttırmak,

Hedef 2- E-öğrenme sistemini topluma hizmet verebilecek şekilde oluşturmak.

 

Stratejik Amaç 5- Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Akademik Gelişimlerini Arttırmak

Hedef 1- Öğrencilerin sosyal ve bilimsel projelere katılımının arttırılması,

Hedef 2- Engelli öğrenci şartlarının iyileştirilmesi,

Hedef 3- Yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarının karşılanması,

Hedef 4- Toplumsal Duyarlılık Projelerine etkili katılımın sağlanması.

 

Stratejik Amaç 6- Kurumsallaşmanın Güçlendirilmesini Sağlamak

Hedef 1- Hizmet alanlarının memnuniyetini arttırmak,

Hedef 2- Hizmet verenlerin memnuniyetini arttırmak,

Hedef 3- Akademik personelin ve öğrencilerin bilgiye ve bilgilendirmeye erişimini kolaylaştırmak,

Hedef 4- Fakültenin kurumsal ve idari süreçlerinin gelişimini sağlamak.