• +90 342 3604372

Proje Türü: TÜBİTAK

Proje adı: Matematiksel Etkinlik Tasarım ve Uygulama Niteliklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Değerlendirme ve Geribildirim Aracının Geliştirilmesi

Başlangıç tarihi: 15/03/2020

Bitiş tarihi: 15/03/2022 (Devam ediyor)

Proje referans numarası: 119K773

Bütçe: 209.000 TL

Program: 1001

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali BOZKURT

Özet:

Matematik eğitimi alanında yapılan çalışmalar uzun yıllardır matematik öğretiminin yöntemi ve niteliği konusuna özel bir önem vermişlerdir. Öğrenmenin anlamlı bir şekilde yapılandırılması ve öğrenimin kalıcılığının sağlanmasına dönük bir öğretim yaklaşımının ortaya konması özellikle üzerinde çalışılan konular arasında yer almıştır. Bu kapsamda matematik eğitimcilerinin benimsemiş olduğu yöntem ve yaklaşımdan birisi etkinlik temelli öğretimdir. Global arenada ilgi görmeye devam eden etkinlik temelli öğretim, ülkemizde 2005 yılından itibaren uygulamaya konulan öğretim programlarında açıkça veya örtük olarak üzerinde durulan bir konudur. Araştırma sonuçları, etkinlik temelli öğretim ile öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarının mümkün olduğuna, öğrenme çıktılarının kalıcılığına ve matematiksel başarının önemli ölçüde pozitif yönde etkilendiğine ilişkin kanıtlar sunmaktadır. Matematiksel etkinlik konusunda ilgili alanyazın incelendiğinde etkinliklerin tasarlama, uygulama ve değerlendirmelerine yönelik olarak çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Fakat etkinlik temelli öğretim alanında yapılan çalışmalara yakından bakıldığında öğretmenlere geribildirim verecek bir mekanizmanın ortaya konulmadığı ve bu konuda ihtiyaç duyulan destek sistemlerinin yapılandırılmadığı görülmektedir. Alanyazında tespit edilen bu boşluğun doldurulması için etkinlik temelli öğretimin niteliğini ortaya koyabilecek, uygulayıcılara geri bildirim verebilecek, etkinlik tasarım ve uygulama süreçlerinin detaylı olarak yapılandırılmasına hizmet edecek kuramsal temeller üzerine inşa edilmiş ve pratik değere sahip bir aracın geliştirilmesi önem taşımaktadır. Önerilen bu projeyle böylesi bir aracın geliştirilmesi ve gellştirilen aracın işlerliğinin kanıta dayalı olarak ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu proje sonucunda ortaya çıkarılması hedeflenen ürün “etkinlik değerlendirme ve geri bildirim aracı (EDGA)” olarak isimlendirilmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere proje kapsamında tasarım tabanlı araştırma (TTA) yöntemi kullanılacaktır. TTA yöntemi araştırmacı ve uygulayıcıların birlikte çalışarak pratik ve kuramsal değere sahip bir ürünün ortaya konulmasında kabul gören bir yaklaşım niteliğindedir. TTA yöntemi önerilen proje kapsamında beş aşamada yapılandırılmıştır. Projenin ilk aşamasında problemin tanımlanması kapsamında kuramsal bazda ve uygulama düzeyinde karşılaşılan sorunların ortaya konulması ve böylece problemin sınırlarının çizilmesi amacıyla öğretmen ve akademisyenlerle çalıştay ve odak grup görüşmeleri yapılacaktır. İkinci aşamada etkinlik tasarlama ve uygulamanın boyutlandırılması ve göstergelerinin oluşturulmasına dönük çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca çalışmaların bu aşamasında yaygın etki çerçevesinde bir WEB sayfası hazırlanacaktır. Bu WEB sayfasında etkinlik tasarlama ve uygulama aşamalarına dair bilgi ve deneyimler paylaşılacaktır. Üçüncü aşamada belirlenen tasarlama ve uygulamanın boyut ve göstergelerine dayalı olarak Etkinlik Değerlendirme ve Geribildirim aracının (EDGA) ilk versiyonu ortaya konacaktır. Dördüncü aşamada EDGA’nın iyileştirilmesi kapsamında 15 öğretmene eğitimler verilecektir. Bu öğretmenlerden 5’inin sınıf içi ders videoları çekildikten sonra videolar üzerinde retrospektif mülakatlarla etkinlik uygulama süreçleri geliştirilen araç ile analiz edilecektir. Böylece aracın pratikte uygulanabilirliği test edilecektir. Diğer 10 öğretmen ile odak grup görüşmeleri yapılacaktır. EDGA’nın işlerlik kazanması amacıyla ardışık iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına dayalı olarak aracın pratik değer ve etkiye sahip bir prototipi oluşturulacaktır. Son aşamada ise konu ile ilgili ortaya konulan doküman ve tecrübelerin paylaşımı için ortaokul matematik eğitimcileri ve öğretmenlerine yönelik olarak geliştirilen EDGA’nın kullanım klavuz kitapçığı ortaya konulacaktır.


 

Proje Türü: TÜBİTAK

Proje adı: İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Matematik Alanlarında Mesleki Gelişim Modeli ve Bu Modelin Yaygınlaştırılması

Başlangıç tarihi: 01/01/2009

Bitiş tarihi: 01/01/2012

Proje referans numarası: 108K330

Bütçe: 400.000 TL

Program: 1001

Proje Ekibi: Yrd. Doç. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ (Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. M. Fatih ÖZMANTAR, Doç. Dr. Yılmaz SAĞLAM, Yrd. Doç. Dr. Servet DEMİR,  Yrd. Doç. Dr. Ali BOZKURT

Özet:

Bu projenin amacı fen ve matematik alanlarında 2005 yılında uygulanmaya başlanan öğretim programlarının daha etkin uygulanmasına yardımcı olmak üzere bir mesleki gelişim modeli geliştirmek ve bu modeli yetiştirilen formatör öğretmenler aracılığıyla yaygınlaştırmaktır. Geliştirilmesi hedeflenen mesleki gelişim programı aracılığıyla, fen ve matematik alanlarında yeni öğretim programlarının hedeflemiş olduğu ortak temel becerileri (eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve iletişim gibi) öğrencilere kazandıracak donanımlı öğretmenler yetiştirmek amaçlanmıştır. Mesleki gelişim programının içeriğinin belirlenmesinde, öğretim programlarının hedeflediği ortak temel beceriler esas alınmış ve buna dayalı olarak altı farklı alanda öğretmenlere eğitimler verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu eğitim alanları şu şekilde olmuştur: sınıf içi normlar, öğrenci zorluk ve yanılgıları, etkinlik tasarımı, problem çözme ve üstbiliş, teknoloji entegrasyonu ve ölçme ve değerlendirme. Bu alanlarla ilgili geliştirilen eğitim içerikleri Gaziantep İlindeki ilköğretim okullarında görev yapan fen ve teknoloji(15), matematik(15) ve sınıf öğretmenlerinden(15) oluşan 45 kişilik gruba proje ekibince verilmiş ve bu eğitimler bir eğitim-öğretim yılı boyunca sürmüştür. Projenin yaygınlaştırılması aşaması için eğitim verilen 45 öğretmen arasından 30 kişilik bir öğretmen grubu seçilmiş ve bu öğretmenlerin verecekleri bir yıllık eğitimlerden sonra formatör öğretmen olmaları hedeflenmiştir. Meslektaşlarına eğitim aldıkları alanlarda eğitim vermeye başlamadan önce, bu 30 kişilik öğretmen grubuna yetişkin eğitimleri verilmiştir. Daha sonra 30 kişilik formatör öğretmen aracılığıyla yine Gaziantep İl merkezinde bulunan ilköğretimlerde görevli fen ve teknoloji, matematik ve sınıf öğretmenlerinden oluşan 179 kişiye altı alanda gruplar şeklinde eğitimler verilmiş ve bu eğitimler de bir eğitim-öğretim yılı boyunca sürmüştür. Förmatör öğretmenlerin eğitimleri etkin bir şeklide verebilmeleri için, proje ekibince kendilerine formatör el kitabı, slaytlar ve örnek uygulama videolarını da içeren materyal paketi desteğinde bulunulmuştur. Elde edilen bulgular, hem proje ekibinden eğitim alan formatör öğretmenlerin hem de formatör öğretmenlerden eğitim alan öğretmenlerin proje kapsamında belirlenen altı eğitim alanında bilgi ve uygulama düzeyinde önemli gelişimler gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bu bulgular dolayısıyla formatörlük sisteminin etkili olabileceğini ortaya koymuş ve bu proje kapsamında 30 formatör öğretmen yetiştirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen mesleki gelişim modeli ve bu modelin yaygınlaştırılması için kullanılan formatörlük siteminin daha etkin kullanılmasına dönük olarak çeşitli tartışmalar yapılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.